OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina
 

ze dne 6. 4. 2020
o období déle trvajícího nadměrného sucha
Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016 č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání. Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje. Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina v. r.
-------------------
Pozn.:
v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno:
- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).


Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
- plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
- sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.
 

Celý text nařízení kraje je zveřejněn zde:
https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4074915

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina - ke stažení zde >>

Text nařízení - ke stažení zde >>


Veřejné vyhlášky


Veřejná vyhláška MZE - opatření obecné povahy - Zveřejněno elektronicky 1. 8. 2020

Příloha vyhlášky MZE - opatření obecné povahy - Zveřejněno elektronicky 1. 8. 2020

Veřejná vyhláška MZE - opatření obecné povahy - Zveřejněno elektronicky 15. 4. 2020

Veřejná vyhláška - oznámení opětovného veřejného projednávání návrhu aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - zveřejněno elektronicky 7. 4. 2020


 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y


Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, příslušný dle ust. § 124 odst.
1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ke stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“), po projednání
s dotčeným orgánem Policií ČR, KŔ policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby,
dopravním inspektorátem Třebíč pod č.j. KRPJ-30887-1/ČJ-2020-161006 ze dne 10.3.2020
a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) vydává
opatření obecné povahy, kterým se
stanoví
přechodná úprava provozu na silnicích č. II/360 (křiž. se sil.č. II/390 - hr.býv. okresu Třebíč),
II/390 (křiž. se sil.č. III/36056 - křiž. se sil.č. III/39017), III/36057( Rudíkov – křiž. s II/360),
III/36058 (křiž. s II/360 – Rudíkov), III/36056 ( křiž. s II/360 - křiž. s II/390), III/39013 (křiž.
s II/360 - křiž. s II/390), III/34910 (Vlčatín – křiž. s II/360), III/39014 (křiž. s II/390)

Celé znění vyhlášky ke stažení ZDE >>

Přílohy veřejné vyhlášky ke stažení ZDE >> Kanalizace Nárameč    Oslavička - Rudíkov

        - Zveřejněno elektronicky 12. 3. 2020

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A HY

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, příslušný dle ust. § 124 odst.

1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ke stanovení

místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na

veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“), po projednání

s dotčeným orgánem Policií ČR, KŔ policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby,

dopravním inspektorátem Třebíč pod č.j. KRPJ-124770-1/ČJ-2019-161006DP-AUG ze dne

19.11.2019 a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)

vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč

Příloha - pracovní místa ke stažení ZDE >>

        -    Zveřejněno elektronicky 30. 1. 2020

 


Rozpočty 2020

 

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2021 - zveřejněno elektronicky dne 18. 12 .2020 - schváleno dne
16. 12. 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - zveřejněno elektronicky dne 18. 12 .2019 - schváleno dne
12. 12. 2019  č.u.  7/4/2019

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov je paragraf.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

 


Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
         - zveřejněno elektronicky dne 30. 11. 2018


Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2020 - zveřejněno elektronicky 12. 11. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2021 - zveřejněno elektronicky 30. 11. 2020

Závazným ukazatelem pro rozpočet obce Nový Telečkov je paragraf.


Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.1 2020 - zveřejněno elektronicky 10. 3. 2020

Schválené rozpočtové opatření č.2 2020 - zveřejněno elektronicky 20. 3. 2020

Schválené rozpočtové opatření č.3 2020 - zveřejněno elektronicky 30. 4. 2020

Schválené rozpočtové opatření č.4 2020 - zveřejněno elektronicky 8. 6. 2020

Schválené rozpočtové opatření č.5 2020 - zveřejněno elektronicky 9. 7. 2020

Schválené rozpočtové opatření č.6 2020 - zveřejněno elektronicky 17. 9. 2020

Schválené rozpočtové opatření č.7 2020 - zveřejněno elektronicky 10. 11. 2020

Schválené rozpočtové opatření č.8 2020 - zveřejněno elektronicky 10. 12. 2020

Schválené rozpočtové opatření č.9 2020 - zveřejněno elektronicky 10. 1. 2021


Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce pro rok 2019 - zveřejněno elektronicky 2. 3. 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 - zveřejněno elektronicky 2. 3. 2020


Schválený závěrečný účet


Pozvánky na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na 12. 2. 2020 - zveřejněno elektronicky 5. 2. 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na 7. 5. 2020 - zveřejněno elektronicky 29. 4. 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na 22. 7. 2020 - zveřejněno elektronicky 14. 7. 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na 21. 10. 2020 - zveřejněno elektronicky 13. 10. 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na 16. 12. 2020 - zveřejněno elektronicky 9. 12. 2020


Usnesení zastupitelstva obce a hospodaření obce

Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 2. 2020 -  zveřejněno elektronicky 27. 2. 2020

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 5. 2020 - zveřejněno elektronicky 26. 5. 2020

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 7. 2020 - zveřejněno elektronicky 4. 8. 2020

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 10. 2020 - zveřejněno elektronicky 17. 12. 2020

Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2020 - zveřejněno elektronicky 17. 12. 2020