Informace povinné ze zákona
Informace dle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název
Obec Nový Telečkov

2. Důvod a způsob založení
ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),


§ 1

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 

§ 2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

 

3. Organizační struktura 

 • zastupitelstvo - 7 členů
  • starosta
  • místostarosta
  • kontrolní výbor
  • finanční výbor

3.1 Seznam zřizovaných organizací

 • sbor dobrovolných hasičů Nový Telečkov

                     

4. Kontaktní informace
Obec Nový Telečkov:    

 • tel.: 564 403 056,
 • e-mailová adresa: novy.teleckov@volny.cz
 • ID datové schránky: rd8bta4
 • Starosta obce: tel.: 724 187 328
 • Místostarosta obce: tel.: 724 705 721

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Nový Telečkov
Nový Telečkov 12
67505 Rudíkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Nový Telečkov
Nový Telečkov 12
67505 Rudíkov

4.3 Úřední hodiny
Po telefonické dohodě se starostou obce na telefonním čísle: 724 187 328

4.4 Telefonní spojení

 • Obec Nový Telečkov: tel.: 564 403 056
 • Starosta obce: tel.: 724 187 328
 • Místostarosta obce: tel.: 724 705 721

4.6 Adresa internetové stránky
www.novyteleckov.cz

5. Platební spojení - číslo účtu obce
Případné platby můžete poukazovat na účet vedený u Komerční banky číslo: 16822711/0100

6. IČ
00378259

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů
Úřední deska

8.2 Rozpočet
Úřední deska

9. Žádosti o informace

Obec Nový Telečkov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce - na návsi a ve Víceúčelové budově
 • na internetové stránce: novyteleckov.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně

 • osobně na obecním úřadě v Novém Telečkově
 • telefonicky na tel. č.: 724 187 328, 724 705 721, 564 403 056

Písemně

 • na adresu:  Obec Nový Telečkov, Nový Telečkov 12, 675 05 Rudíkov
 • elektronickou poštou na e-mailovou adresu: novy.teleckov@volny.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obecní úřad Nový Telečkov, Nový Telečkov 12 1, 675 05 Rudíkov
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu: novy.teleckov@volny.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 1. komu je určena
 2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost:

 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

 1. písemně
 2. nahlédnutím do spisu
 3. pořízením kopie
 4. na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

 • Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře
Formuláře lze získat na obecním úřadě

13. Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 2)2017 - Systém komunálních odpadů

14. Nejdůležitější předpisy

 • 1. Ústava České republiky
 • 2. Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:

 • zák č. 367/1990 Sb., oobcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 152/1994 Sb., ovolbách do zastupitelstev vobcích
 • zák. č. 71/1967 Sb., osprávním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., opřestupcích
 • zák.. č. 268/1949 Sb., omatrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., onázvech obcí, označování ulic a číslovánídomů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 13/1997 Sb., opozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb., ohlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb., opožární ochraně
 • zák. č. 37/1989 Sb., oochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zák. č. 84/1990 Sb., oprávu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., onájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 202/1990 Sb., oloteriích a jiných podobnýchhrách
 • nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecníúřady
 • zák. č. 564/1990 Sb., ostátní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., omístních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb., opravidlech hospodaření srozpočtovými prostředky
 • zák. č. 125/1997 Sb., oodpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., oživnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb., oúčetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb., oochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., oplatu a odměně za pracovní pohotovost vrozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb., oodměnách členů zastupitelstvech vobcích
 • zák. č. 256/1992 Sb., oochraně osobních údajů vinformačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb., osprávě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., odani znemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb., osprávních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR korgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., oověřování shody opisů nebo kopie slistinou a oověřování pravosti podpisu obecními úřady a ovydávání potvrzení orgány obcí a okresnímiúřady
 • vyhl. MF č. 176/1993 Sb., onájemném zbytu a úhradě za plnění poskytovaná sužívánímbytu
 • zák. č. 111/1994 Sb., osilniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb., ozadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení opřestupcích
 • obchodní zákon č. 513/1991 Sb.
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.